11.5.2016

3D meranie

Pre definovanie polohy bodov CMM využíva súradnicové sústavy. Existuje niekoľko druhov základných súradnicových systémov.

V dvojrozmerovom 2D Kartezkom súradnicovom systéme poloha bodu P je definovaná hodnotami súradníc xa y, teda P(xp, yp). Podobne aj pri 3D, s tým rozdielom, že je pridaná hodnota súradnice z, teda P(xp, yp, zp). Pri polárnom súradnicovom systéme poloha bodu je daná vzdialenosťou od súradnicového počiatku r a uhlom s kladným smerom x-súradnice φ, teda P(r, φ). Poloha bodu je podobne definovaná aj pri valcovom súradnicovom systéme, s tým rozdielom, že je pridaná hodnota vzdialenosti bodu P od roviny xy h, teda P(r, φ, h). Pri sférickom súradnicovom systéme, poloha bodu P je určená vzdialenosťou bodu P od súradnicového začiatku ρ, uhlom medzi ρ premietnutou na rovinu xy a kladným smerom x-súradnice, uhlom φ, a uhlom medzi súradnicou z a ρ, uhlom δ .

Podrobne sa 3D meraniu venuje www.cttk.sjf.stuba.sk