11.5.2016

Snímače

Snímače

 

Funkcia CMM je získať informácie o meranom predmete v tvare súradníc nameraných bodov. Prístroje, ktoré sa používajú na získanie týchto informácií sú snímače. Prvé rozdelenie snímačov je na základe metódy získania informácií o meranom predmete na:

  • Bezdotykové snímače;
  • Dotykové snímače

Základný rozdiel medzi týmito dvomi typmi snímačov je v spôsobe získania informácií o meranom predmete. Pokiaľ dotykové snímače informácie o meranom predmete získajú pomocou fyzického kontaktu s meraným predmetom, bezdotykové snímače napĺňajú rovnakú úlohu bez dotyku s meraným predmetom.

V ďaľšom texte budú opísane iba dotykové snímače.

Do skupiny dotykových senzorov patria nasledovné dva typy snímačov, a to:

  • Snímacie hlavy spínajucého typu;
  • Analógové snimacie hlavy.

Pri dotyku snímača s meraným predmetom, dochádza k pohybu snímacieho dotyku z nulovej polohy a dochádza k zmene odporu elektronického obvôdu. V tom momente sú odčítané súradnice v meracom systéme CMM. Snímacia hlava dotykového typu je predstavená na obrázku.

image016

Schema snímacej hlavy dotykového typu

 

Pri analógových snímacích hlavách, po kontakte meracieho dotyku s povrchom obrobku sa CMM zastaví a signál zo snímacej hlavy sa kontroluje, či sa dosiahla prednastavená snímacia sila. Keď sa prekročí prednastavená hodnota sily, CMM zaregistruje polohu bodu. Týmto typom snímačov je možné skenovať merací predmet. Na obrázku je predstavená schéma analógovej snímacej hlavy.

 

image018

Schéma analógovej snímacej hlavy