11.5.2016

Meradlá

Delenie meradiel dĺžky

Metódy a postupy, pomocou ktorých sa meria dĺžka, poloha, rozmer alebo odchýlka rozmeru, sa dajú rozdeďeľovať podľa množstva kritérií.

Za základné delenie sa považuje rozdelenie na metódy:

– priame,

– nepriame.

Pri použití priamej metódy sa hľadaná dĺžková veličina určí priamo meradlom, napríklad posuvným meradlom, mikrometrom, koncovou mierkou a podobne. Nepriamou metódou sa hľadaný rozmer určí z merania iného rozmeru (prípadne rozmerov) a z následného výpočtu. Takýto postup sa používa napríklad na zistenie priemeru hriadeľa po zmeraní jeho obvodu. Podľa spôsobu snímania sa metódy na meranie dĺžkových veličín rozdeľujú na:

– dotykové,

– bezdotykové.

V prípade dotykového spôsobu snímania sa veličina zisťuje v pokojovej polohe. Pri takomto spôsobe snímania je teleso namáhané prítlačnou silou dotykového meradla. Prevažná väčšina klasických meradiel je dotyková. Bezdotykové snímanie dĺžkovej veličiny sa vykonáva na diaľku. Meradlo nie je v priamom styku s telesom a teda ho ani nedeformuje. Takéto meranie sa môže uskutočniť aj na väčšie vzdialenosti (napr. ďalekohľad) a meraný objekt sa môže aj pohybovať (napr. laserový skener). Podľa spôsobu zistenia dĺžkovej veličiny sa meracie metódy delia na:

– absolútne,

– komparaèné.

V prípade absolútnej metódy sa zistí veľkosť hľadanej dĺžkovej veličiny priamo odčítaním na meradle (napríklad na mikrometri). Komparačnou metódou sa určí hľadaný rozmer z odchýlky od stanoveného (menovitého) rozmeru, ktorý sa pred meraním vopred nastaví. Táto metóda sa uplatňuje napríklad pri zisťovaní rozmeru pomocou odchýlkomera, pneumatickým snímačom a pod. Elektrické meradlá sa podľa vlastností výstupného signálu delia na:

– analógové,

– číslicové.

 Analógové snímače majú na výstupe spojitý elektrický signál, ktorého hodnota je úmerná meranej veličine. Číslicové meradlá majú výstupný signál kvantovaný, teda meraná veličina sa nemeria spojito, ale diskrétne. Podľa vzťahu obsluhy k procesu merania sa dĺžkové meradlá delia na:

– manuálne,

– automatické.

Manuálne meradlá si vyžadujú obsluhu, ktorá ručne priloží meradlo k meranému objektu. Automatické meradlá merajú dĺžkové veličiny bez osobného kontaktu človeka s meradlom. Podľa úrovne spracovania nameraných hodnôt sa dĺžkové meradlá delia na:

– pasívne,

– aktívne.

Výsledky merania pomocou pasívnych meradiel neovplyvňujú priamo technologický proces. Slúžia len pre obsluhu ako podklad pre rozhodovanie. Aktívne meradlá sa používajú priamo v technologickom procese na sledovanie dĺžkových veličín. Výstupný signál z aktívnych meradiel sa využíva na ďalšie riadenie procesu. Príkladom sú obrábacie centrá, triediace linky a podobne. Podľa meracieho rozsahu sa dĺžkové meradlá delia na:

– jednohodnotové,

– viachodnotové.

Jednohodnotové dĺžkové meradlá (kalibre, koncové mierky) majú definovaný jeden dĺžkový rozmer. Ten sa porovnáva s neznámym rozmerom objektu merania. Viachodnotové miery umožňujú spojité zisovanie neznámeho dĺžkového rozmeru.