11.5.2016

Analógové snímače

Meradlá frekvencie otáčania s analógovým výstupným signálom

    Na meranie frekvencie otáčania sa používajú aj iné princípy. Ide o snímače využívajúce elektrodynamický jav aplikáciou Faradayovho indukčného zákona. Z hľadiska praktickej (reálnej) funkcie snímača môžeme uvažovat tieto typy elektromagnetických snímačov frekvencie otáčania:
– tachodynamo,
– tachogenerátor,
– unipolárne dynamo,
– snímač na báze vírivých prúdov.

Tachodynamo. V skutočnosti ide o jednosmerné dynamo, kde v magnetickom poli permanentného magnetu (alebo elektromagnetu) 1 sa otáča kotva 2 s vinutím (vid nasledujúci obrázok).

 

Princíp zapojenia tachodynama.
1 – permanentný magnet, 2 – kotva, 3 – komutátor

Konce vinutia sú vyvedené na komutátor 3, odkiaľ odoberáme pomocou zberačov (kefiek) jednosmerné napätie U, ktoré je priamoúmerné frekvencii otáčania. Tachodynamá sa používajú do frekvencie otáčania 6 000 ot/min.