11.5.2016

Frekventomery

Elektronické frekventomery

Na vyhodnotenie (výpočet) frekvencie otáčania rotujúcich objektov pomocou impulzových snímačov sa v princípe používajú dva druhy frekventomerov:
– frekventomery s analógovým odčítaním,
– číslicové frekventomery.

Frekventomery s analógovým odčítaním obsahujú také elektronické moduly, ktoré zabezpečujú meranie strednej hodnoty amplitúdy výstupných impulzov nezávisle od tvaru a veľkosti vstupného impulzového signálu.

 

Princíp frekventomera s analógovým odčítaním

Na obrázku je u1 vstupný signál po zosilnení, u2 signál obojstranne obmedzený, u3 signál na výstupe derivačného člena, u4 signál po jednocestnom usmernení, Um stredná hodnota výstupného signálu. Na výstupe meracieho retazca je pripojený prístroj na meranie jednosmerného napätia, ktorý meria Um úmerné meranej frekvencii fx.