11.5.2016

Mechanické prístroje

Mechanické meradlá frekvencie otáčania

Z hladiska princípu merania počtu otáčok a frekvencie otáčania sa používa celý rad mechanických meradiel frekvencie otáčania. Ich prednosťou je robustnosť a vysoká spolahlivosť. Zaradujeme medzi ne tieto meradlá:
– odstredivý otáčkomer,
– magnetoindukčný otáčkomer,
– chronometrický otáčkomer (tachoskop),
– hydraulický otáčkomer.

Mechanické otáčkomery znázornujú meranú frekvenciu otáčania priamo na stupnici prístroja. Ak sa požaduje elektrický výstupný signál, treba do nich zabudovať snímač polohy niektorého mechanického člena otáčkomera. Mechanické otáčkomery často využívajú princíp pôsobenia odstredivých síl. Sú to kontaktné otáčkomery, ktorých hriadeľ sa pripája priamo alebo cez prevod na hriadeľ meraného zariadenia. Schematické znázornenie odstredivého otáčkomera je na nasledujúcom obrázku. Citlivú časť otáčkomera tvoria závažia 1, umiestnené na konci tyčí. Vplyvom odstredivej sily sa závažie vzďaluje od osi rotácie. Závažie prestaví polohu objímky 2, ktorá je spojená s ukazovateľom 3. Nameraná hodnota sa odčíta na stupnici 4.

 

Schéma odstredivého otáčkomera.
1 – závažie, 2 – objímka, 3 – ukazovatel, 4 – stupnica

Delenie stupnice odstredivých otáčkomerov nie je rovnomerné. Spôsobuje to použitý fyzikálny princíp merania – odstredivá sila totiž kvadraticky závisí od uhlovej rýchlosti. Charakter stupnice sa môže zmeniť aj podla použitého pákového prevodu a tiež zmenou polomeru tažiska závaží. Pri meraní vyššej, resp. nižšej frekvencie otáčania, ako je povolený merací rozsah, sa medzi otáčkomer a meraný objekt zaradujú redukčné prevody. Na meranie nemá vplyv zmysel otáčania hriadela meraného zariadenia, pretože otáčkomery merajú rovnako pri obidvoch zmysloch otáčania.