11.5.2016

Drsnosť – vlnitosť

Meranie drsnosti, vlnitosti a primárneho profilu

 

Povrch priemyselných súčiastok alebo obrobkov si môžeme predstaviť ako fyzickú hranicu medzi obrobkom a okolitým prostredím. Reálny povrch obrobku definujú medzinárodné normy (ISO) ako súbor charakteristických vlastností, ktoré fyzicky existujú a oddeľujú vlastný obrobok od okolitého prostredia. Je chybné predpokladať, že povrch obrobku má čisto mechanický charakter. V skutočnosti je rovnako správna predstava aj elektromagnetický povrch obrobku.
Uvedieme niektoré ďalšie definície, ktoré sú v súlade s ISO:
1) reálny mechanický povrch je medzná oblasť určená guľovým dotykom s polomerom r; geometrické miesto stredov ideálneho guľového dotyku, tiež s polomerom r, odvaľujúceho sa po reálnom povrchu obrobku,
2) reálny elektromagnetický povrch je geometrické miesto efektívnych odrazových bodov reálneho povrchu obrobku, elektricko-magnetického žiarenia so stanovenou vlnovou dĺžkou.

Drsnosť povrchu je súhrn nerovností povrchu s relatívne malými vzdialenosťami, ktoré zvyčajne obsahujú nerovnosti, vzniknuté následkom použitej metódy a/alebo iných vplyvov. Je geometrickou vlastnosťou povrchu a neexistujú metódy a prostriedky na jej priame meranie. Merajú sa vhodné charakteristiky a parametre, ktoré sa považujú za kritéria drsnosti povrchu, pričom jednotky parametrov drsnosti povrchu sú definované v normách STN, EN, ISO a sú to μm alebo nm.
Termíny, definície a parametre charakteru povrchu sú spracované podla platných noriem STN EN ISO. Od decembra 1999 platí u nás prepracovaná norma STN EN ISO 4287. V súčasnosti je rozpracovaná aj séria noriem z oblasti plošného, t.j. 3D hodnotenia povrchu. Vykonávanie kontroly mimo rámca definovaného v normách GPS môže poskytnúť iba informatívne výsledky. (pozri animáciu)

Ako odchýlka tvaru sa vlnitosť umiestňuje medzi drsnosť a odchýlku tvaru.
Norma ISO 4287 je v súčasnosti hlavnou platnou medzinárodnou normou, ktorá uvádza pojmy, definície a parametre povrchu. Na kontrolu a meranie drsnosti sa v súčasnosti najčastejšie používajú dotykové prístroje. V poslednej dobe sa však objavili niektoré ďalšie metódy kontroly, ktoré poskytujú viaceré výhody.
Na obrázku sa nachádza prehľad meracích metód, ktoré sa používajú na kontrolu drsnosti v závislosti od meracieho princípu.