11.5.2016

Geometrické charakteristiky

Meranie geometrických charakteristík

 

    Povrch všetkých obrobkov alebo súčiastok sa skladá z rôznych geometrických prvkov. Pretože vo výrobnom procese pôsobí celý rad vplyvov, v skutočnosti sa nedá vyrobiť súčiastka s ideálnym tvarom, a preto vyrobené súčiastky vykazujú menšie alebo väčšie odchýlky od ideálneho geometrického tvaru.
Ak sa berie do úvahy iba jeden tvarový prvok, jeho odchýlka od ideálneho geometrického tvaru sa nazýva podľa medzinárodných noriem odchýlka tvaru (pozri animáciu). Veľmi často existuje konkrétna väzba medzi základňou a určitým tvarovým prvkom. Napríklad jeden prvok má byť rovnobežný alebo kolmý k inému tvarovému prvku, prípadne sa požaduje, aby dva prvky spolu zvierali určitý uhol, atď. Opäť treba pripomenúť, že takéto väzby nie sú v skutočnosti bezchybné, a teda vykazujú určité odchýlky, ktoré sa nazývajú geometrické odchýlky vzhľadom na základňu. Rozlišujú sa:
– odchýlky smeru,
– odchýlky polohy (pozri animáciu)
– hádzanie.
Horná medzná odchýlka pre všetky tieto geometrické odchýlky, ktorá sa nesmie prekročiť, sa nazýva geometrická tolerancia. Klasifikáciu geometrických tolerancií uvádza obrázok: