11.5.2016

O projekte

 palencar

    Dnes všetky vyspelé krajiny venujú mimoriadnu pozornosť rozvoju merania vzhľadom na jeho vplyv na rozvoj hospodárstva krajiny.

Meraním rozumieme súbor činností, ktorých cieľom je stanovenie hodnoty veličiny. Do merania zahŕňame súbor experimentálnych postupov aj rôzne výpočtové práce. Uvedené činnosti sa môžu vykonávať aj automaticky.

Náuku o meraní nazývame metrológiou . Metrológia zahŕňa všetky teoretické aj praktické aspekty súvisiace s meraním, s ich neistotami vo všetkých oblastiach vedy a techniky.

Vo vyspelých krajinách v súčasnosti sa na meranie vynakladá 6 % hrubého národného produktu. Meranie sa stalo súčasťou každodenného života.

Moderné meracie metódy a systémy sú čoraz viac sofistikované. Ich rozvoj je podmienený spoluprácou odborníkov rôzneho zamerania. Moderná veda a technologické procesy prinášajú mnohé problémy merania, či už z hladiska metód, alebo meracích systémov.

Ide o merania, ktorých cielom je zabezpečenie:
– ochrany občana – spotrebiteľa;
– ochrany zdravia obyvateľstva (kvalita diagnostických metód, kvalita terapií vrátane liekových);
– ochrany životného prostredia (monitorovanie kvality a nezávadnosti životného prostredia, potravinového reťazca, vôd,
ovzdušia, elektromagnetického žiarenia, ochrana pred škodlivým hlukom); – jadrovej bezpečnosti;
– bezpečnosti v chemickom priemysle;
– funkčnosti a ekonomickej prevádzky produktovodov;
– ochrany pri práci, oddychu, športe, atd.;
– technologických procesov, ktoré plne závisia od správnosti merania;
– metrologickej nadväznosti meradiel;
– letovej prevádzky na letiskách;
– rozvoja vedy.

Vzdelávanie a výskum a vývoj musí reagovať na najdôležitejšie hospodárske výzvy a prispievať k ekonomickému rastu. Preto je potrebné v oblasti výskumu a vývoja zabezpečiť aktívne prepojenie medzi akademickým sektorom a inštitúciami slúžiacimi podnikatelskému sektoru, okrem iného aj vo forme spolupráce pri zabezpečovaní štúdia.

Tento portál je výsledkom riešenia projektu Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín. Projekt c. 014STU-4/2015.

Webstránka umožní absolventom vysokoškolského štúdia zvládnuť úlohy merania geometrických veličín hotových výrobkov ale aj merania a monitorovania technických a neelektrických veličín v prebiehajúcich procesoch strojárskych resp. automobilových výrob.

Portál virtuálne prepojil spolupracujúce pracoviská projektu a poskytuje informačnú databázu pre potreby vzdelávania a výskumu študentov a doktorandov v odbore metrológia. Zároven boli realizované štyri originálne meracie a testovacie zariadenia, ktoré sa dajú využit na pedagogické a vedecko-výskumné účely.

V rámci projektu bolo obhájených 9 doktorandských prác, ukončená jedna habilitácia a započaté jedno inauguračné konanie v odbore 5.2.55 Metrológia boli publikované tri publikácie v CC, štyri vo WOS, jedna vysokoškolská učebnica a jedna vedecká monografia.

Prof. Rudolf Palenčár

 

Vyberte si niektorú z kategórií: (Poznámka: časti textu sú prevzaté z METROMÉDIE.)