29.5.2016

Regulačné diagramy

Regulačný diagram je určitý grafický nástroj, ktorý využíva princípy výberového skúmania pri regulácii procesov.

Regulačný diagram možno definovať ako nástroj štatistickej regulácie procesu, ktorý umožňuje operatívne určovať, či je proces stabilný alebo nestabilný.

regulačný diagram

Základný regulačný diagram  obsahuje:

  • centrálnu priamku CL (Center Line), ktorá reprezentuje očakávanú hodnotu regulovanej veličiny, keď je proces stabilný
  • hornú regulačnú hranicu UCL (Upper Control Limit)
  • dolnú regulačnú hranicu LCL (Lower Control Limit), ktoré ohraničujú inherentnú variabilitu procesu a ktoré sa tiež počítajú z údajov získaných v čase, keď bol proces stabilný
  • body pozorovania, z ktorých sú vždy dva bezprostredne susedné spojené úsečkou

Regulačný diagram sa zostrojuje na báze získaných meraní sledovaného ukazovateľa kvality procesu, napr. teploty, dĺžky, počtu chýb, nákladov atď.