11.5.2016

Teplota

Teplota je termodynamická stavová veličina definovaná na základe účinnosti vratného Carnotovho cyklu. Účinnosť vratného Carnotovho cyklu, pracujúceho medzi rovnakými kúpeľmi s určitými teplotami závisí len od týchto teplôt a nezávisí od použitej teplomernej látky. Umožňuje tak definovať teplotnú stupnicu iba na základe termodynamických zákonov, teda nezávisle od použitej teplomernej látky. Na základe tejto definície sa realizuje plynový teplomer, využívajúci plyn (napr. vodík alebo hélium), ktorý sa svojimi vlastnosťami čo najviac blíži dokonalému plynu.
Lord Kelvin definoval termodynamickú stupnicu na základe trojného bodu vody, to znamená na základe rovnovážneho stavu troch skupenstiev vody (ľadu, vody a nasýtenej vodnej pary). Teplota trojného bodu vody má v termodynamickej stupnici hodnotu

T = 273,16 K

Základnou jednotkou termodynamickej teploty je kelvin (K) definovaný ako 273,16-tá časť termodynamickej teploty trojného bodu vody. Vzhľadom na spôsob definovania teplotných stupníc v minulosti sa ako jednotka teploty používa tiež stupeň Celzia (oC). Celziova teplota (znacka t), sa definuje ako rozdiel termodynamickej teploty T a teploty To = 273,15 K

t(oC) = T(K) – 273,15

Podľa definície má stupen Celzia rovnakú velkosť ako kelvin (1K = 1oC). Hodnoty teplôt sa môžu vyjadrit v Kelvinoch alebo v stupňoch Celzia.