11.5.2016

Princípy merania

Vo všeobecnosti meradlá teploty využívajú niekoľko základných princípov

 

1)  teplotnú rozťažnosť tuhých, kvapalných alebo plynných teplomerných látok. Teplotná rozťažnosť teplomernej látky, resp. rozdiel teplotných rozťažností dvoch látok potom predstavuje mieru teploty. Meria sa zmena objemu teplomernej látky pri konštantnom tlaku (dilatačné teplomery), alebo zmena tlaku teplomernej látky pri konštantnom objeme (tlakové teplomery),

2)  zmenu elektrických vlastností snímača v závislosti od zmeny teploty. Využíva sa:

a)  závislosť elektrického odporu vodičov alebo polovodičov od teploty. Takéto snímače teploty sa nazývajú odporové,

b)  vznik termoelektrického napätia v obvode tvorenom dvoma rôznymi kovovými vodičmi, ktorých konce sú spojené a vystavujú sa dvom rôznym teplotám (Seebeckov jav). Takéto snímače teploty sa nazývajú termočlánky,

3)  snímanie celkovej energie žiarenia. Tuhé a kvapalné látky vysielajú pri každej teplote T > 0 K tepelné žiarenie. Na určenie teploty sa využíva tepelná závislosť žiary, ktorú merajú tepelné detektory,

4) využitie spektrálnej žiarivosti meraného objektu. S rastom teploty meraného objektu rastie aj jeho spektrálna žiarivosť.