11.5.2016

Príklad

Príklad

Určite veľkosť pretlaku p v zariadení podľa obrázku. Na meranie sa použila jednoduchá U-trubica, ktorej tlakomernou kvapalinou je ortuť. Merania sa opakovali 10 krát, namerané hodnoty sú v tabuľke 1. Teplota prostredia pri meraní bola 30 °C, merania sa uskutočnili na 65° severnej zemepisnej šírky. Dĺžkové meradlo, ktorým sme zisťovali rozdiel výšky hladín, má najvyššiu dovolenú chybu 0,1 mm. Vypočítajte aj rozšírenú neistotu Up odhadu neznámeho pretlaku p.

K dispozícii sme mali hodnotu tabuľkové hodnoty hustoty ortute pri 0 °C a štandardného gravitačného zrýchlenia na 45° severnej zemepisnej šírky.

Tabuľka 1 Namerané hodnoty rozdielu výšok hladín h v obidvoch ramenách U-trubice

Pre riešenie úlohy kliknite sem riešenie.