11.5.2016

Geometrické veličiny

Geometrické tvary – základné štruktúry priestoru a objektov.

 

Meranie geometrických veličín sprevádza ľudstvo už od svojho vzniku v priebehu celej histórie. Dá sa povedať, že v mnohých prípadoch presnosť geometrických veličín určuje úroveň rozvoja vedy a techniky. V súčasnej dobe je potrebné vysoko presné meranie geometrických veličín v širokom rozsahu: od mikrokozmu (nanotechnológií) po vesmír (študijné technológie a kozmický vývoj). Úroveň zabezpečenia jednotnosti merania geometrických veličín je nielen nevyhnutná pre normálne fungovanie modernej vedeckej a technickej úrovne ekonomiky, ale tiež definuje výstupnú kvalitu, technickú a ekologickú bezpečnosť krajiny.
Jednota vysoko presných meraní geometrických veličín je obzvlášť nutná v týchto oblastiach: presné strojárstvo, výroba automobilov (trojrozmerné meranie, meranie drsnosti povrchu), monitorovanie a  bezpečnosť ekosystémov (meranie pohybov kôry); geodézia a kartografia (prístroje pre geodetické aplikácie, prijímače satelitného navigačného systému); moderné nanotechnológie (meranie parametrov nano-objektov a sondy umiestnenia technologických zariadení); vedecký výskum (meranie počas priebehu jedinečných fyzikálnych experimentov).
Pri realizácii systému jednotného merania, poskytovaného v oblasti geometrických veličín, ktorý obsahuje príslušné normy, schémy overovania a inú normatívnu a technickú dokumentáciu, je osobitná pozornosť venovaná vytvoreniu jednotky merania a prenos jeho veľkosti na nižšie úrovne metrologického zabezpečenia. Ako je známe, Všeobecná konferencia pre váhy a miery prijala v roku 1983 nasledujúcu definíciu metra: „meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy“. Podľa tejto definície sa predpokladá rýchlosť svetla presne na úrovni 299792458 m/s.